مقالات

دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷

گروهی از پژوهشگران هلندی در بررسی جدیدی نشان داده‌اند که باکتری‌ها، راهبردهای ویژه‌ای برای فرار از گرسنگی و زنده ماندن دارند. به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، باکتری‌ها با وجود سادگی و داشتن ساختار تک‌سلولی، راهبردهای پیچیده‌ای …

یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷

ه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)چهارده مارس سال 2018 دانشمندی در جهان علم از میانمان رفت که یکی از شناخته‌شده‌ترین مردمان در جهان بود و در زمان حیاتش فیلم‌ها و داستان‌های زیادی را درباره وی و افکار و عقاید علمی‌اش ساختند. هرچیزی درباره …

متقی, سمانه, مصطفوی, خداداد, لطفی فر, امید, میرطاهری, سیدمهدی. (1395). بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیه‌ی بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی. پژوهش علف های هرز, 8(2), 15-33. Study the …

میرطاهری, سید مهدی. (1394). بررسی بیولوژی علف هرز شاهی خاکستری (Cardaria draba L) در مواجهه با برخی از متغیرهای محیطی. پژوهش علف های هرز, 7(2), 42 Investigation of biology of hoary cress (Cardaria draba L) against some edaphic 

یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵

مقاله چاپ شده در مجله Journal of Agricultural Sciences  Abstract: In order to evaluate the relationship between yield and some relevant traits and estimation of the most effective traits on grain yield, a split-plot experiment based on completely randomized block design with four replications was carried out in 2006–2007 in the research field of Islamic Azad University of Karaj. The irrigation schemes scheduled …

(international Journal of Biosciences (IJB In order to investigation of CROPGRO-Soybean model under four sowing date management in some of growth unlimited cultivars of soybean in Karaj, this experiment carry out as a randomized complete block design in split plot arrangement with four replications in 2010. Treatments were different planting date 19 May, 29 May, 9 Jun, 19 Jun as main plot and four growth limited cultivars of soybean (Wiliams …

yieJournal of Biosciences (IJB), 3(6), 8-14 In order to evaluate effects of drought stress on yield and some relevant traits of bread wheat cultivars, current study was carried out in the research field of Islamic Azad University of Karaj during 2006-2007. The irrigation schemes scheduled as main plots included the following: (T1) 40% moisture depletion throughout the growing season (control); (T2) 60% moisture depletion throughout the …

MEASURING OF SOYBEAN LEAF AREA VIA SOME DESTRUCTIVE AND NON DESTRUCTIVE PARAMETERS 

Investigation of relationship between yield and yield components of wheat under drought stress using multivariate analysis