مقالات


گروه های مقالات:

THE APPLICATION OF THE MULTIVARIATE ANALYSIS METHOD FOR SOME TRAITS IN WHEAT UNDER DROUGHT STRESS
گروه مقاله: مقالات چاپ شده در مجلات ISC ۹ آبان ۱۳۹۵
مقاله چاپ شده در مجله Journal of Agricultural Sciences 


روشهای آزمایشگاهی کنترل و گواهی بذر
گروه مقاله: کتاب ها ۲۴ مهر ۱۳۹۵
در این کتاب به روش های عملی و آزمایشگاهی تست های بذر بر اساس قوانین ایستا اشاره شده ...


فناوری بذر
گروه مقاله: کتاب ها ۲۴ مهر ۱۳۹۵
فناوری بذر با همکاری آقایان دکتر منعم و دکتر پازکی  برای تدریس در کلاس های ...


کتاب
گروه مقاله: کتاب ها ۵ تیر ۱۳۹۴
کنترل و گواهی بذر با تکیه بر محصولات استراتژیک


کتاب
گروه مقاله: کتاب ها ۵ تیر ۱۳۹۴
مدلسازی اقلیم-عملکرد گیاهان زراعی


Use of CROPGRO-soybean to simulate biomass and grain yield of soybean (Glycine max L.) in different planting dates
گروه مقاله: مقالات چاپ شده در مجلات ISI ۲۳ اسفند ۱۳۹۲
international Journal of Biosciences (IJB)


Investigation-of-relationship-between-yield-and-yield-components-of-wheat-under-drought-stress-using-multivariate-analysis
گروه مقاله: مقالات چاپ شده در مجلات ISI ۲۳ اسفند ۱۳۹۲
yieJournal of Biosciences (IJB), 3(6), 8-14


Asian Journal of Experimental Biological Science
گروه مقاله: مقالات چاپ شده در مجلات ISI ۱۳ دی ۱۳۹۲
MEASURING OF SOYBEAN LEAF AREA VIA SOME DESTRUCTIVE AND NON DESTRUCTIVE PARAMETERS 


International Journal of Biosciences
گروه مقاله: مقالات چاپ شده در مجلات ISI ۱۳ دی ۱۳۹۲
Investigation of relationship between yield and yield components of wheat under drought stress using multivariate analysis