مقالات


گروه های مقالات:

تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر ارتفاع بوته و طول پدانکل5 رقم گندم
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1388همایش ملی تنش های محیطی دانشگاه بیرجند


اثر چهارتاریخ کاشت بر عملکرد و درصد روغن 3 رقم کلزا در منطقه دماوند
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1388همایش ملی گیاهان دانه روغنی دانشگاه صنعتی اصفهان


اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در منطقه دماوند
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1388همایش ملی گیاهان دانه روغنی دانشگاه صنعتی اصفهان


بررسی تاثیر تنش خشکی برمیزان کلروفیل برگ پرچم در 5 رقم گندم نان
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1388کنگره علوم خاک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام گندم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1387کنگره زراعت موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج


اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1387کنگره زراعت و اصلاح نباتات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج