مقالات


گروه های مقالات:

Validation of the Ceres-Wheat for Prediction of Wheat Varieties in Irrigation and Terminal Drought Stress
گروه مقاله: مقالات چاپ شده در مجلات ISI ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
2012American journal of agricultural and biological science


Fennel (Foeniculum vulgare mill) under salinity conditions: a comparison of local and improved varieties responses
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
2012صربستان


Evaluation of the allelopathic effects of barley (Hordeum Vulgare L.) biomass on broad leaves weed suppressing in mung bean (Vigna radiata L.)
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
2012ترکیه


Investigation of remobilization of dry matter and nitrogen in wheat cultivars under water stress conditions in Ahwaz regions
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
2009سی و هشتمین کنگره ملی انجمن زراعت ابتالیا


اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان
گروه مقاله: مقالات چاپ شده درمجلات علمی پژوهشی داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1389مجله پژوهش های زراعی ایران


اثر تاریخ کاشت دیر هنگام و تراکم بذر بر عملکرد جوی بدون پوشینه در منطقه اهواز
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1389کنگره زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید بهشتی


تعیین کارآیی مصرف آب (WUE) ارقام گندم تحت تنش خشکی در منطقه اهواز
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1389کنگره زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید بهشتی


تاثیر تنش خشکی بعد از گرده افشانی بر انتقال مجدد نیتروژن و پروتیین دانه و کاه ارقام گندم نان
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1388همایش ملی تنش های محیطی دانشگاه بیرجند


اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد 5 رقم گندم نان
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1388همایش ملی تنش های محیطی دانشگاه بیرجند