مقالات


گروه های مقالات:

Assessment of post anthesis drought tolerance in bread wheat genotypes by stress indices
گروه مقاله: مقالات چاپ شده در مجلات ISI ۱ مهر ۱۳۹۱
به منظور برسی اثرات تنش خشکی آخر دوره بر روی ارقام گندم نان با استفاده از شاخص های ...


An Evaluation of Effects of Source – Sink Limitation on Yield and Yield Components in Two Soybean Varieties
گروه مقاله: مقالات چاپ شده در مجلات ISI ۱ مهر ۱۳۹۱
 این آزمایش برای بررسی اثرات مبدا - مقصد بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ...


Investigation of row orientation and planting date on yield and yield components of mung bean
گروه مقاله: مقالات چاپ شده در مجلات ISI ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
2012Annual biological science


Validation of the Ceres-Wheat for Prediction of Wheat Varieties in Irrigation and Terminal Drought Stress
گروه مقاله: مقالات چاپ شده در مجلات ISI ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
2012American journal of agricultural and biological science


Fennel (Foeniculum vulgare mill) under salinity conditions: a comparison of local and improved varieties responses
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
2012صربستان


Evaluation of the allelopathic effects of barley (Hordeum Vulgare L.) biomass on broad leaves weed suppressing in mung bean (Vigna radiata L.)
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
2012ترکیه


Investigation of remobilization of dry matter and nitrogen in wheat cultivars under water stress conditions in Ahwaz regions
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
2009سی و هشتمین کنگره ملی انجمن زراعت ابتالیا


اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان
گروه مقاله: مقالات چاپ شده درمجلات علمی پژوهشی داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1389مجله پژوهش های زراعی ایران


اثر تاریخ کاشت دیر هنگام و تراکم بذر بر عملکرد جوی بدون پوشینه در منطقه اهواز
گروه مقاله: مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1389کنگره زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید بهشتی