مقالات

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲

روش های آرمایشگاهی در کنترل و گواهی بذر. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شهرری. 154 صفحه

پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

Technical Journal of Engineering and Applied SciencesISC Journal

پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

Technical Journal of Engineering and Applied Sciences ISC Journal

به منظور برسی اثرات تنش خشکی آخر دوره بر روی ارقام گندم نان با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی و روش های چند متغیره آماری این آزمایش اجرا شده و در قالب این مقاله، گزارش شده است

 این آزمایش برای بررسی اثرات مبدا - مقصد بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا انجام شد که نتایج آن بطور خلاصه در این مقاله آورده شده است.                                                       …