Assessment of post anthesis drought tolerance in bread wheat genotypes by stress indices

به منظور برسی اثرات تنش خشکی آخر دوره بر روی ارقام گندم نان با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی و روش های چند متغیره آماری این آزمایش اجرا شده و در قالب این مقاله، گزارش شده است

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.