مقالات


گروه های مقالات:

Investigation-of-relationship-between-yield-and-yield-components-of-wheat-under-drought-stress-using-multivariate-analysis


گروه مقاله: مقالات چاپ شده در مجلات ISI ۲۳ اسفند ۱۳۹۲

yieJournal of Biosciences (IJB)3(6), 8-14