استاد نمره ها را چند روز بعد از امتحان اعلام می کنید؟

استاد نمره ها را چند روز بعد از امتحان اعلام می کنید؟

حدود 10 روز بعد


۱۳۹۴-۰۳-۱۸ ساعت ۰۲:۱۲:۰۳
لینک دائمی