ویروس چیست؟

چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ویروس یک ذره بسیار کوچک است که قادر به آلوده کردن سلول و بالقوه باعث بیماری است. سلول که توسط یک ویروس آلوده می شود، "سلول میزبان" نامیده می شود. اکثر ویروس ها به قدری کوچک هستند که با میکروسکوپ معمولی دیده نمی شود اما می توان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی آنها را دید. اگرچه بحث وجود دارد که آیا ویروس ها باید به عنوان موجودات زنده طبقه بندی شوند یا نه، به طور کلی ویروس ها به عنوان میکروارگانیسم ها در نظر گرفته می شوند. مطالعه ویروس ها ویروس شناسی نامیده می شود که شاخه ای از میکروب شناسی است.

از آنجا که یک ویروس بدون کمک سلول میزبان قادر به تکثیر نیست، پس با تعریف دقیق ویروس نمی تواند به عنوان یک موجود زنده شناخته شود. یکی از مشخصه های بارز یک گیاه زنده این است که قادر به تکثیر باشد. ویروس، با این حال، قادر به تکثیر در سلول میزبان با استفاده از پروسه سلولی سلول میزبان است.
تقریبا تمام سلولها  حساس به آلوده گی به ویروس هستند. انواع ویروس ها سلول های میزبان مختلف را آلوده می کنند. به این ترتیب ویروس هایی هستند که گیاهان را آلوده می کنند، دیگران که سلول های باکتریایی را آلوده می کنند (این ویروس ها باکتریوفاژ یا فاژ نامیده می شوند) و ویروس هایی که انسان و دیگر پستانداران را آلوده می کند. هر دو  نوع سلول های یوکاریوت و پروکاریوت  توسط ویروس ممکن است آلوده شوند.

همه ویروس ها حاوی مواد ژنتیکی هستند، یا DNA یا RNAمی باشند . ویروسها به شکل و اندازه بسیار متفاوتند. همه ویروسها بیماری زا نیستند. آنتی بیوتیک ها بر روی ویروس تاثیری ندارد. برخی داروهای ضد ویروسی موجود هستند که می توانند برای درمان عفونت های ویروسی استفاده شوند.

 

منبع: highveld.com
نویسنده: Edited by: Bryony C. Bonning
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.