دانلود فایل تقویم رسمی سال1398 هجری شمسی

فایل کامل تقویم سال 1398 هجری شمسی شامل تمامی مناسبتها، تعطیلات و همچنین لحطه دقیق تحویل سال. این فایل استخراج و تنظیم شورای مرکز تقویم مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد.