دانلود فیلم مقاومت به علفکش ( Weed Resistance to Herbicides)

این فایل از نوع فلش و در مورد چگونگی ایجاد مقاومت به علف کش در بین علف های هرز از دیدگاه اکولوژیک می باشد. این فایل از منبع زیر یدست آمده است: passel.unl.edu

برچسب‌ها: