"Download this file "Alfalfa Management Guide

کتابچه آموزشی کشت و مدیریت یونجه در سال 2011 چاپ شده و در تدوین آن انجمن زراعت و علوم خاک آمریکا نقش داشته اند. کتابی مصور و بسیار مفید می باشد. منبع دانلود این کتاب انجمن علوم گیاهان زراعی آمریکا به آدرس زیر می باشد: https://www.crops.org/

برچسب‌ها: