مدل‌سازی آب و هوا- عملکرد گیاهان زراعی

متن حاضر ترجمه‌ای آزاد از کتابی است با عنوان مدل‌سازی اقلیم - عملکرد گیاهان زراعی که توسط دکتر رنه آلکس گومز از متخصصین اقلیم شناسی کشاورزی واحد مونیتورینگ منابع کشاورزی (MARS) که سال‌ها با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) همکاری داشته است، گردآوری شده است. این مجموعه با وجود اینکه در سال 2000 تدوین گردیده است و در نتیجه برخی از وب‌سایت‌ها و نسخه‌های نرم افزاری معرفی شده در آن قدیمی می‌باشند، ولی به دلیل وجود وفاهیم بنیادی و کاربردی ارزشمند در زمینه مدل‌سازی گیاهان زراعی، می‌تواند برای دانشجویان و علاقمندان به این حوزه مفید فایده واقع گردد و به همین دلیل مترجمین اقدام به انتخاب و ترجمه این اثر نمودند. با امید اینکه نواقص احتمالی این کتاب به کمک ارتباط و تعامل سازنده مترجمین و خوانندگان در آینده رو به کاهش گذارد. مترجمین بر خود واجب می‌دانند که از نویسنده این متن که ضمن موافقت با چاپ این کتاب به زبان فارسی، نسبت به ارسال تصاویر اصلی و با کیفیت در جهت به نتیجه رسیدن این اثر گام موثری را برداشتند، صمیمانه تشکر و قدر‌دانی نمایند.

فهرست مطالب

1- فصل یک : مقدمه  9

2- فصل دو: اصول مدل سازی گیاهان زراعی   13

1-2- مقدمه  13

2-2- جنبههای اکوفیزیولوژیکی   15

1-2-2- عوامل هوا، گیاه، خاک (SPAC)  15

2-2-2- آسیمیلاسیون C02  (تبدیل انرژی تابشی به انرژی بیوماس)  20

3-2-2- از برگ تا سایه انداز گیاه  22

4-2-2- همبستگی میان آسیمیلاسیون CO2 و مصرف آب    27

3-2- اجزای مدل  30

1-3-2- جذب و تنفس     30

2-3-2- فنولوژی   33

1-2-3-2- دوره نوری   35

2-2-3-2- بهاره سازی (ورنالیزاسیون)  35

3-2-3-2-  اثر دما بر فنولوژی   35

3-3-2- سهم بندی بیوماس    38

4-3-2- رشد ریشه  39

5-3-2- بیلان آب    40

1-5-3-2- کلیات    40

2-5-3-2- نفوذپذیری   41

3-5-3-2- سهم بندی تبخیر و تعرق ET (تبخیرE و تعرق T و شرایط تنش آبی)  44

6-3-2- مدیریت عناصر تغذیهای معدنی و مواد غذایی   46

3- فصل سه : مروری بر مدل‌ها 49

1-1-3- عملکرد بیولوژیکی پتانسیل   50

2-1-3- مدل Miami 52

3-1-3- وایت،  ماترشید و هریسون (1992)  53

4-1-3- مدل Chikugo  54

2-3- مدل‌های رویشی جهانی (GVM)  55

3-3- مدل‌های آماری   57

4-3- مدل‌های نیمه تجربی جهت کاربرد منطقهای: روش FAO   58

1-4-3- روند داده‌ها 59

2-4-3- گزینههای تکنیکی   61

5-3- مدل‌های شبیه سازی   63

     1-5-3- منابع اطلاعات    63

     2-5-3- هدف مدل‌ها 65

     3-5-3 اطلاعات ورودی   66

     4-5-3- زیر مدل‌ها 68

     5-5-3- مدل‌های پیوسته و ابزارها 68

     6-5-3 - اجرای نرم افزار/ سخت افزار  69

    7-5-3 پیچیدگی مدل‌ها و تعادل   70

     8-5-3 - برخی از جزئیات مدل‌های خاص     73

     1-8-5-3- CropSyst 73

    2-8-5-3- WOFOST 6.0  74

    1-2-8-5- 3- مدل‌های خانواده دویت از دانشگاه کشاورزی وخنینگن (هلند) می‌باشد. 74

    2-2-8-5-3-  WOFOST  74

    3-8-5-3- EPIC  75

    4-8-5-3- CERES  و DSSAT  77

    1-4-8-5-3- مدل DSSAT، یا مخفف سیستم حمایت تصمیم گیری برای انتقال تکنولوژی زراعی است. 77

2-4-8-5-3- مدل  CERES   78

6-3- سایر مدل‌های فرآیند محور  78

7-3- قانون سیستمهای پایه 79

4- فصل چهار: کنترل کیفی مدل‌ها 83

1-4- دنیایی از متغیرهای زیاد و متفاوت    83

2-4- ارزیابی مدل، اعتبار و نادرستی اعتبار مدل  84

3-4- بازبینی   85

4-4- کالیبره کردن  86

5-4- تجزیه و تحلیل عدم قطعیت: با قابلیت اطمینان، صحت، دقت و دارای اریب    88

6-4- آنالیز حساسیت    89

5- فصل پنج: برخی روش‌ها و ابزارهای قابل استفاده در مدل سازی گیاه زراعی   91

1-5- داده‌های سنجش از راه دور  91

    1-1-5- چگونه برخی از داده‌های سنجش از راه دور را دریافت می‌کنیم. 91

    2-1-5- شاخصهای رویشی   92

    1-2-1-5- تعاریف     92

    2-2-1-5- شاخصهای رویشی برای سنجش از راه دور  95

    3-2-1-5- شاخصهای رویشی استفاده شده در مدل سازی   98

    3-1-5- سایر انواع داده‌ها 100

    1-3-1- 5- دمای سطحی، تبخیر و تعرق   100

    2-3-1-5- دوره ابری سرد (CCD)  102

    3-3-1-5- مشاهدات ماهوارههای با طول موجهای کوتاه  104

2-5- رادار آب و هوایی   105

3- 5- میانگین گیری منطقهای و اطلاعات از دست رفته  106

    1- 3- 5- مشکلات مربوط به  مدل سازی آب و هوا - گیاه  106

    2-3-5- روش وزنی فواصل معکوس    108

     3-3-5- برون یابی داده های پیشرفته ماهواره ای   108

 

4-5- مولدهای تصادفی آب و هوا 110

6- فصل شش: مدل‌های اقلیم شناسی کشاورزی مربوط به گیاهان زراعی. 111

1-6- پیش بینی گیاهان زراعی   111

2-6- کاربردهای سطح مزرعه  115

    1-2-6- کاربردهای پاسخ زراعی   115

    2-2-6- مدیریت مزرعه و برنامه ریزی (زراعت مدرن)  118

3-6- کاربرهای سازمانی   119

    1-3-6- ارزیابی اثرات شدید   119

    2-3-6- سیستم های اعلام خطر به ویژه برای امنیت غذایی   121

    3-3-6- برنامه ریزی بازار و سیاست. 122

    4-3-6- بیمه گیاه زراعی   125

پیوست: مرور سریعی بر واحد SI 127

فهرست منابع  131

131

ناشر کاج طلائی
نویسنده
مترجم
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۴۳
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.