مقالات مقالات چاپ شده درمجلات علمی پژوهشی داخلی

متقی, سمانه, مصطفوی, خداداد, لطفی فر, امید, میرطاهری, سیدمهدی. (1395). بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیه‌ی بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی. پژوهش علف های هرز, 8(2), 15-33. Study the …

میرطاهری, سید مهدی. (1394). بررسی بیولوژی علف هرز شاهی خاکستری (Cardaria draba L) در مواجهه با برخی از متغیرهای محیطی. پژوهش علف های هرز, 7(2), 42 Investigation of biology of hoary cress (Cardaria draba L) against some edaphic