مقالات مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی

1388کنگره علوم خاک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1387کنگره زراعت و اصلاح نباتات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج