مقالات


گروه های مقالات:

تأثیر جداکننده وزنی در فرآیند بوجاری بذر بر خصوصیات کمی و کیفی بذر جو


گروه مقاله: مقالات چاپ شده درمجلات علمی پژوهشی داخلی ۲۷ دی ۱۳۹۷

Effect of gravity separator in seed winnowing processing on quality
and quantity properties of barley seed

پیوست ها: