دانلود فایل اکسل تبدیل واحد

بیشتر کمیت‌های فیزیکی واحدی دارد. البته این واحدها در کشورهای انگلیسی زبان مثل آمریکا و انگلیس با کشورهای دیگر که یکاهای بین الملل متریک (SI) را پدیرفته و استفاده می کنند، متفاوت است بنابراین درک کردن واحد‌های فیزیکی و تبدیل آن‌ها به یکدیگر در خیلی از موارد ضروری است. در اینجا می توانید با دانلود فایل اکسل که در شیتهای مختلف به تفکیک قابلیت تبدیل واحدهایی از یک جنس را دارد (مثلا واحدهای طول و حجم و غیره)، این تبدیل واحد را بدون نیاز به محاسبه و تنها با جایگذاری عدد اولیه بدست آوردید

برچسب‌ها: