کنترل و گواهی بذر با تاکید بر محصولات استراتژیک در ایران

کتاب حاضر با هدف استفاده کارشناسان تولید، فراوری، آزمایشگاه کنترل کیفیت بذر و دانشجویان رشته‌های کشاورزی تدوین شده است. مطالب کتاب در پنج فصل تدوین شده که در فصل نخست درباره اهمیت بذر و تشکیل گل توضیح داده شده است. فصل دوم شامل مطالبی در ارتباط با جوانه‌زنی است. در فصل سوم به خواب بذر پرداخته شده و در فصل چهارم در مورد گواهی بذر و روش‌های اجرایی آن در ایران مواردی آورده شده است. فصل پنجم به توضیح روش‌های آزمون‌های مختلف پرکاربرد در آزمایشگاه اختصاص دارد.

1-1 اهمیت بذر

2-1 تاریخچه کنترل و گواهی بذر

3-1 تعریف بذر

4-1 گلدهی و تشکیل بذر

1-4-1 گل پوش‌ها

2-4-1 اندام جنسی نر

3-4-1 اندام جنسی ماده

4-4-1 نهنج

5-4-1 محورگل

5-1 فرآیندگلدهی درگیاهان

1-5-1 گل انگیزی

1-1-5-1 محرک‌های دمایی

2-1-5-1 محرک‌های طول روز

3-1-5-1 محرک‌های شیمیایی

4-1-5-1 وضعیت تغذیه‌ای گیاه

2-5-1 گل آغازی

6-1 تشکیل گامت‌های نر وماده در نهاندانگان

1-6-1 تولیدمگاسپور

2-6-1 مگاگامتوژنز(بوجود آمدن کیسه جنینی)

3-6-1 نموتخمک

4-6-1 تولیدگامت نر یا میکروگامت یا میکروسپورانژ

7-1 فرآیندتشکیل میوه وبذر

1-7-1 گرده افشانی

2-7-1 لقاح

      1. تشکیل میوه و بذر

4-7-1 میوه ساده 

        1. انواع میوه‌های گوشتی

2-4-7-1 انواع میوه‌های خشک شکوفا

3-4-7-1 انواع میوه‌های خشک نا شکوفا

5-7-1 میوه‌های مجتمع

6-7-1 میوه‌های مرکب

8-1 تفاوت بذر و دانه

9-1 اجزاء و قسمت‌های مختلف بذر

1-9-1 جنین یا رویان

2-9-1 بافت‌های ذخیره‌ای

3-9-1 پوشش‌های بذر

10-1 شکل، رنگ و اندازه بذور

11-1 مراحل تشکیل بذر ذرت، گندم و کلزا

 

فصل دوم جوانه‌زنی

1-2 جوانه‌زنی بذر

2-2 مراحل فیزیولوژیکی و فعل و انفعالات بیوشیمیایی جوانه‌زنی

1-2-2 جذب آب و آماس بذر

2-2-2 فعال و ساخته شدن آنزیم‌هامحلول شدن و انتقال بافت ذخیره‌ای

3-2-2 رشد طولی ساقه چه و ریشه چه

3-2 انواع جوانه‌زنی

1-3-2 جوانه‌زنی برون خاکی یا برون‌زمینی

2-3-2 جوانه‌زنی درون خاکی یا درون‌زمینی

3-3-2 جوانه‌زنی درون- برون‌زمینی

4-3-2 جوانه‌زنی داخل میوه

5-3-2 جوانه‌زنی روی گیاه

4-2 نیازهای جوانه‌زنی

1-4-2 رطوبت

2-4-2 دما

3-4-2 اکسیژن

4-4-2 نور

فصل سوم خواب بذر

1-3 خواب بذر، مقدمه

2-3 خواب اولیه

1-2-3 خواب فیزیولوژیکی

2-2-3 خواب مورفولوژیک

3-2-3 خواب فیزیکی

4-2-3 خواب ترکیبی

3-3 خواب داخلی (ناشی از جنین)

4-3 خواب ناشی از پوسته بذر

5-3 خواب ثانویه

6-3 روش‌های رهایی از خواب

1-6-3 پس رسی

2-6-3 خراش دهی

3-6-3 استراتیفیکاسیون

4-6-3 کاربرد هورمون خارجی برای شکستن خواب

 

فصل چهارم گواهی بذر و روشهای اجرایی آن در ایران با عنایت به روش گواهی بذر گیاهان ذرت، گندم، سیب زمینی و کلزا

1-4 مقدمه

2-4 موارد قابل توجه در انتخاب تولید کننده و اراضی مناسب تولید بذر

3-4 نحوه تولید بذر توسط زارعین و بخش خصوصی

4-4 احراز صلاحیت تولید کننده بذر

5-4 صلاحیت از نظر زمین

6-4 شرایطی که بازرس مزرعه باید داشته باشد و نکاتی را که باید رعایت کند

7-4 مواردی که هنگام کنترل مزرعه باید رعایت گردد

8-4 روش کار برآورد خلوص مزرعه

9-4 روش کار برآورد خلوص در آزمایشگاه

10-4 لوازم مورد نیاز برای تجزیه تحلیل نمونه بذر

11-4 تعاریف و نمونه برداری

12-4 نمونه برداری و مقدار آن

13-4 ذخیره نمونه

14-4 روشهای نمونه گیری در مزرعه

15-4 مزایای گواهی بذر

1-15-4 مزایا برای کشاورز

2-15-4 مزایا برای تولید کننده بذر

16-4 گواهی‌های تجارتی بذر

17-4 فرآیند کنترل و گواهی بذر ذرت

1-17-4 ارقام هیبرید

2-17-4 طبقات بذری

18-4 هنگام تهیه بذر به منظور کاشت مزارع بذری ذرت عوامل و نکات زیر باید به دقت مورد توجه قرارگیرد:

19-4 مراحل کنترل و گواهی مزرعه تکثیر بذر ذرت

20-4 شناسایی اقلیم مناسب جهت کشت ذرت بذری

21-4 کنترل و نظارت بر کاشت

1-21-4 رعایت فاصله ایزولاسیون

2-21-4 نظارت بر تنظیم ماشین آلات و کاشت بذر

3-21-4 تراکم مزرعه ذرت

22-4 نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر ذرت در مرحله داشت

1-22-4 تعیین درصد سبز و یکنواختی مزرعه

2-22-4 نظارت بر خالص سازی مزرعه و حذف بوته‌های خارج از تیپ

3-22-4 حذف بوته‌های نربارور در قطعه نرعقیم

4-22-4 نظارت بر کنترل آفات و بیماری‌ها

5-22-4 حذف ردیف‌های پدری

23-4 نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر ذرت در مرحله برداشت

1-23-4 حذف نهایی علفهای هرز قبل از برداشت

2-23-4 تخمین میزان محصول

3-23-4 تعیین درصد رطوبت بذر قبل از برداشت

4-23-4 نظارت بر عملیات خشک کردن 

5-23-4 بوجاری مقدماتی

6-23-4 بوجاری نهایی و سایز بندر

7-23-4 نظارت بر توده بذری و انجام نمونه برداری از آنها

24-4 روش شناسی بازرسی مزرعه

25-4 بازرسی الگویی مزرعه

26-4 استاندارد‌های مزرعه ای ذرت هیبرید

1-26-4 تولید بذر لاین خالص

2-26-4 تولید بذر سینگل کراس پایه

3-26-4 تولید بذر سینگل کراس گواهی شده

4-26-4 تولید بذر تری وی کراس و دابل کراس گواهی شده

27-4 فرآیند کنترل و گواهی بذر گندم و جو

1-27-4 بازدید و ارزیابی زمین و امکانات تولیدی پیمانکاران تولید بذر

2-27-4 بازدید مرحله سبز محصول (پنجه­زنی تا انتهای ساقه­دهی)

3-27-4 بازدید نهایی (پیش از برداشت)

4-27-4 بازدید مجدد در صورت ضرورت

5-27-4 صدور گواهی مزرعه تولید بذر غلات برداشت مزرعه

6-27-4 نظارت بر خرید بذر

7-27-4 بوجاری، پارت چینی و نمونه برداری

8-27-4 نصب شناسه (اتیکت گواهی)

28-4 کنترل و گواهی تولید بذر سیب زمینی

1-28-4 طبقات سیب زمینی بذری

2-28-4 مراحل کنترل و گواهی مزرعه تکثیر بذر سیب زمینی

1-2-28-4 انتخاب تولید کننده

2-2-28-4 بررسی وضعیت زمین مورد نظر و سابقه کشت

3-2-28-4 مساحی قطعه و ترسیم کروکی آن

4-2-28-4 بازدید اولیه مزارع از نظر کنترل آفات و بیماری‌ها

5-2-28-4 بازدید ثانویه بیماری‌ها

6-2-28-4 نظارت بررعایت زمان مناسب عملیات سرزنی

7-2-28-4 بازدید در زمان برداشت

8-2-28-4 بازدید از انبارهای محل نگهداری

9-2-28-4 نظارت برنصب برچسب گونی‌های پارت بندی شده

29-4 کنترل و گواهی بذر کلزا

1-29-4 انتخاب پیمانکار و زمین

2-29-4 کنترل و نظارت بر کاشت

1-2-29-4 رعایت فاصله ایزولاسیون

2-2-29-4 نظارت بر تنظیم ماشین آلات و کاشت بذر

3-2-29-4 تهیه نقشه کاشت و ترسیم کروکی مزرعه تکثیری

3-29-4 نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر کلزا در مرحله داشت

1-3-29-4 تعیین درصد سبز و یکنواختی مزرعه و توصیه‌های به زراعی

2-3-29-4 نظارت بر کنترل علفهای هرز

3-3-29-4 نظارت بر خالص سازی مزرعه و حذف بوته‌های خارج از تیپ

3-3-29-4 نظارت بر کنترل عوامل کمکی در گرده افشانی کلزا

4-3-29-4 نظارت بر کنترل آفات و بیماری‌ها

4-29-4 نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر کلزا در مرحله برداشت

1-4-29-4 حذف نهایی علفهای هرز قبل از برداشت

2-4-29-4 حذف خطوط پدری بعد از تلقیح و قبل از برداشت مزرعه

3-4-29-4 تخمین میزان محصول

4-4-29-4 تعیین درصد رطوبت مزرعه قبل از شروع عملیات برداشت

5-4-29-4 کنترل و تنظیم دستگاه برداشت و نظارت بر برداشت هر قطعه

5-29-4 نظارت بر عملیات بوجاری، ضدعفونی و کیسه گیری بذور

6-29-4 نظارت بر پارت چینی کیسه‌های بذری و انجام نمونه برداری از پارتهای بذری

 

فصل پنجم آزمون‌های بذر

1-5 روش استاندارد شده آزمون خلوص فیزیکی

1-1-5 ایمنی

2-1-5 مراحل انجام آزمون

3-1-5 تجهیزات مورد نیاز برای آزمون خلوص فیزیکی

2-5 روش استاندارد شده آزمون جوانه­زنی 

1-2-5 اصول کلی

2-2-5 ایمنی

3-2-5 مراحل انجام آزمون

4-2-5 روش کشت لوله‌ای

5-2-5 روش کشت ماسه­ای

6-2-5 روش کشت بین کا غذ

7-2-5 روش کشت روی کاغذ

8-2-5 روش کشت در کاغذ آکاردئونی

9-2-5 تجهیزات و مواد مورد نیاز برای آزمون جوانه­زنی

3-5 آزمون‌های قدرت بذر

4-5 دسته بندی آزمون‌های قدرت بذر

5-5 انوع آزمونهای قدرت

1-5-5 آزمون شمارش اولیه

2-5-5 آزمون سرعت جوانه‌زنی

3-5-5 آزمون سرعت رشد گیاهچه 

4-5-5 آزمونهای فرسودگی بذر

1-4-5-5 آزمون پیری تسریع شده

2-4-5-5 آزمون فرسودگی کنترل شده

3-4-5-5 آزمون پیری سریع

5-5-5 آزمون سرما

6-5-5 آزمون خرده آجر یا هیلتنر

7-5-5 آزمون هدایت الکتریکی

8-5-5 آزمونهای بیوشیمیایی

1-8-5-5 آزمون تنفس

2-8-5-5 آزمون تترازولیوم

9-5-5 آزمونهای تلفیقی 

6-5 تعیین وزن هزار دانه

7-5 جایگاه آزمون‌های سلامت بذر در مراحل مختلف چرخه تولید بذر

1-7-5 اهداف آزمون 

2-7-5 بذر پایه

3-7-5 تولید بذر

4-7-5 برداشت و شرایط پس از آن

5-7-5 بوجاری

6-7-5 ضدعفونی بذر 

7-7-5 ارزیابی و بررسی کیفیت

8-7-5 انبارداری و توزیع بذر

9-7-5 بذر مصرفی

10-5-5 انتخاب روش تشخیص

11-7-5 نتیجه نهایی

منابع

 

 

ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نویسنده
طبقه بندی
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۰۵
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.