روشهای آزمایشگاهی در کنترل و گواهی بذر

اهمیت کلیدی بذر در زندگی انسان ها و تمدن های بشری بر همگان روشن است. بذرها نه تنها مهم ترین وسیله اصلاح ژنتیکی (فراهم کنندۀ نسل های گیاهی بعدی) هستند، بلکه مناظر طبیعی پیش روی ما، بقای شبکه های های غذایی و سیستم های اکولوژی وسیع جهان نیز وابسته به آنها می باشد.

از آنجایی که بذر، یکی از نهاده های مؤثر در برآورد هزینه های تولید گیاهان زراعی است، تولید و کشت بذر مرغوب با در نظر گرفتن تراکم مطلوب اقتصادی در دستیابی به محصول مناسب در واحد سطح اهمیت فراوانی دارد. براین اساس درکشاورزی شاخه مهمی تحت عنوان علوم بذر بوجود آمده است، تا جوابگوی نیازهای موجود در رابطه با بذر باشد.

آزمایش بذر، هنر ارزیابی کیفیت بذر برای اهداف زراعی می باشد. درواقع این آزمایش ها سنگ بنای تمام فن آوری های دیگربذر است. یکی از بزرگترین علل عدم موفقیت در کشت و تولید گیاهان زراعی و باغی در اختیار نبودن بذر با کیفیت است.

فصل اول- مقدمه و کلیات
1.1.    مقدمه
1.2.کیفیت بذر
1.2.    آزمایش بذر
فصل دوم- نمونه برداری یا نمونه گیری بذر
2.1. مقدمه
2.2. اصول نمونه برداری از توده بذر
2.3. روش های نمونه برداری
2.3.1. نمونه بردار عصایی
2.3.2. نمونه گیری نوبه
2.3.3. نمونه برداری دستی
2.3.4.نمونه برداری پیمانه ای
2.3.5.نمونه برداری خودکار
2.3.6. نمونه بردار کامیون
2.4. مقدار نمونه برداری
2.5. مراحل نمونه برداری
2.5.1. نمونه اولیه
2.5.2. نمونه ترکیبی
2.5.3. نمونه تحویلی یا ارسالی
2.5.4. نمونه کاری یا آزمایشی
2.6. ذخیره نمونه
2.7. طرز تهیه نمونه کاری یا آزمایشی 
2.7.1. روش قاشقی
2.7.2. روش فنجانی یا فنجان های تصادفی
2.7.3. روش اصلاحی دو قسمت کردن
2.7.4. روش مقسم مکانیکی
2.7.5. ترکیب دو روش مقسم و قاشق
فصل سوم- تعیین وزن هزار دانه
تعریف و هدف
افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
فصل چهارم- آزمایش خلوص بذر
4.1. تعریف و هدف
4.2. انواع آزمایش خلوص بذر
4.2.1. آزمایش خلوص کامل
4.2.2. آزمایش خلوص محدود
4.2.3. آزمایش خلوص کاهش یافته
4.2.4. آزمایش خلوص کاهش یافته محدود
4.3. ناخالصی ها
4.3.1. اجزای گیاهی
4.3.2. بذر علف های هرز
4.3.3. سایرمواد
4.4. افزار مورد نیاز
4.5. روش انجام آزمایش
4.6. دستگاه های مورد استفاده در تعیین خلوص بذر
4.6.1. دستگاه های باد دهنده
4.6.2. جداکننده بذرهای سبک و سنگین
4.6.3. غربال های برقی
فصل پنجم- آزمایش های تعیین قابلیت زیست بذر
5.1. تعریف و هدف
5.2. بستر جوانه زنی
5.2.1. ویژگی های بستر جوانه زنی
5.2.2. انواع بستر جوانه زنی
کاغذ
شن
بسترهایی با ترکیب های آلی
بسترهایی با ترکیب های معدنی
 بستر شنی روی کاغذ
خاک
5.3. ظرف ها و دستگاه های جوانه زنی
5.3.1. حمام آب یا جاکوبسن یا مخزن کپنهاگ
5.3.2. اتاقک جوانه زنی
5.4. روش های تعیین قابلیت زیست بذر
5.4.1. آزمایش مستقیم جوانه زنی
5.4.2. آزمایش جنین جداشده
5.4.3. آزمایش تترازولیوم
5.4.4. آزمایش اشعه ایکس
5.4.5. آزمایش برش
5.4.6. آزمایش کلرید آهن
5.4.7. آزمایش ایندوکسیل استات
5.4.8. آزمایش هیپوکلریت سدیم
5.4.9. آزمایش رنگ آمیزی قسمت های زنده
5.4.10. آزمایش های مبتنی بر فعالیت های آنزیمی
5.4.11. آزمایش اسیدهای چرب
5.4.12. آزمایش پراکسیدهیدروژن
5.4.13. آزمایش فست گرین
5.4.1. آزمایش مستقیم جوانه زنی
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
ارزیابی گیاهچه ها
شمارش گیاهچه ها
بذرهای جوانه زده
بذرهای جوانه نزده
5.4.2. آزمایش جنینی جدا شده
 تعریف و هدف
5.4.3. آزمایش تترازولیوم
 تعریف و هدف
 مواد و افزار مورد نیاز
 روش انجام آزمایش
تشریح بافت های حیاتی
 قراردادن بذرها در تترازولیوم
 تفسیر رنگ آمیزی ها
کاربرد نتایج آزمایش تترازولیوم برای بررسی خواب بذر
5.4.4. آزمایش اشعه ایکس
 تعریف و هدف
 روش انجام آزمایش
 تفسیر نتایج آزمایش
5.4.5. آزمایش برش
 تعریف و هدف
5.4.6. آزمایش کلرید آهن
 تعریف و هدف
 مواد و افزار مورد نیاز
 روش انجام آزمایش
5.4.7. آزمایش ایندوکسیل استات
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
5.4.8. آزمایش هیپو کلریت سدیم
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
5.4.9. آزمایش رنگ آمیزی قسمت های زنده
تعریف و هدف
5.4.10. آزمایش فعالیت های آنزیمی
تعریف و هدف
5.4.11. آزمایش اسیدهای چرب آزاد
 تعریف و هدف
5.4.12. آزمایش پراکسید هیدروژن
 تعریف و هدف
5.4.13. آزمایش سبز شدن سریع
تعریف و هدف
فصل ششم- آزمایش های تعیین قدرت بذر
6.1. مقدمه
6.2. عوامل موثر بر قدرت بذر
6.2.1. اندازه بذر
6.2.2. تیماربذر با میکروارگانیزم ها
6.2.3. خواب بذر
6.3. محدودیت های آزمایش های قدرت بذر
6.4. انواع آزمایش های قدرت بذر
6.4.1. آزمایش هاس مستقیم قدرت بذر
6.4.1.1. آزمایش سرما
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
تفسیر نتایج آزمایش
6.4.1.2. آزمایش خرده آجر
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
تفسیر نتایج آزمایش
6.4.1.3. آزمایش شمارش اولیه
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
 روش انجام آزمایش
تفسیر نتایج آزمایش
6.4.1.4. آزمایش سرعت رشد گیاهچه
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
تفسیر نتایج آزمایش
6.4.2. آزمایش های غیر مستقیم قدرت بذر
6.4.2.1. آزمایش تترازلیوم جهت تعیین قدرت بذر
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
تفسیر نتایج آزمایش
6.4.2.2. آزمایش تعیین هدایت الکتریکی
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
تفسیرنتایج آزمایش
6.4.2.3. آزمایش پیری تسریع شده
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
تفسیرنتایج آزمایش
6.4.2.4. آزمایش فرسودگی کنترل شده
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
تفسیرنتایج آزمایش
6.4.2.5. آزمایش تنش ترکیبی
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
تفسیر نتایج آزمایش
6.4.2.6. آزمایش سرعت جوانه زنی
تعریف و هدف
موادو افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
6.4.2.7. بنیه بذر
تعریف و هدف
6.4.2.8. تعیین درصد سبز بوته
فصل هفتم- تعیین میزان نمداری بذر
7.1. مقدمه
7.2. روش آون
7.2.1. عوامل موثر در آسیاب شدن بذرها جهت خشک شدن
7.2.2. افزار مورد نیاز
7.2.3. بذرهایی که نیاز به آسیاب دارند
7.2.4. روش انجام آزمایش
7.3. روش سریع
فصل هشتم- آزمایش اندازه گیری مقدار جذب آب توسط بذر
تعریف و هدف
مواد و افزار مورد نیاز
روش انجام آزمایش
فصل نهم- تعیین وزن هکتولیترو ارزش مصرف بذر
9.1. تعیین وزن هکتولیتر
9.2. تعیین ارزش مصرف بذر
فصل دهم- آزمایش های مفهومی بذر
منابع
ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
نویسنده
طبقه بندی
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۵۴
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.