مقالات


گروه های مقالات:

روشهای آزمایشگاهی کنترل و گواهی بذر
گروه مقاله: کتاب ها ۲۴ مهر ۱۳۹۵
در این کتاب به روش های عملی و آزمایشگاهی تست های بذر بر اساس قوانین ایستا اشاره شده ...


فناوری بذر
گروه مقاله: کتاب ها ۲۴ مهر ۱۳۹۵
فناوری بذر با همکاری آقایان دکتر منعم و دکتر پازکی  برای تدریس در کلاس های ...


کتاب
گروه مقاله: کتاب ها ۵ تیر ۱۳۹۴
کنترل و گواهی بذر با تکیه بر محصولات استراتژیک


کتاب
گروه مقاله: کتاب ها ۵ تیر ۱۳۹۴
مدلسازی اقلیم-عملکرد گیاهان زراعی