مقالات


گروه های مقالات:

تأثیر جداکننده وزنی در فرآیند بوجاری بذر بر خصوصیات کمی و کیفی بذر جو
گروه مقاله: مقالات چاپ شده درمجلات علمی پژوهشی داخلی ۲۷ دی ۱۳۹۷
Effect of gravity separator in seed winnowing processing on qualityand quantity properties of barley seed


بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیۀ بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی
گروه مقاله: مقالات چاپ شده درمجلات علمی پژوهشی داخلی ۲۷ دی ۱۳۹۷
متقی, سمانه, مصطفوی, خداداد, لطفی فر, امید, میرطاهری, سیدمهدی. (1395). بررسی قدرت ...


بررسی بیولوژی علف هرز شاهی خاکستری (Cardaria draba L) در مواجهه با برخی از متغیرهای محیطی
گروه مقاله: مقالات چاپ شده درمجلات علمی پژوهشی داخلی ۲۷ دی ۱۳۹۷
میرطاهری, سید مهدی. (1394). بررسی بیولوژی علف هرز شاهی خاکستری (Cardaria draba L) در مواجهه با ...


اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان
گروه مقاله: مقالات چاپ شده درمجلات علمی پژوهشی داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۱
1389مجله پژوهش های زراعی ایران