بررسی تاثیر تنش خشکی برمیزان کلروفیل برگ پرچم در 5 رقم گندم نان

1388

کنگره علوم خاک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.