مقالات


گروه های مقالات:

بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیۀ بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی


گروه مقاله: مقالات چاپ شده درمجلات علمی پژوهشی داخلی ۲۷ دی ۱۳۹۷

متقی, سمانه, مصطفوی, خداداد, لطفی فر, امید, میرطاهری, سیدمهدی. (1395). بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیه‌ی بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی. پژوهش علف های هرز, 8(2), 15-33.
Study the Vigour and Early Growth of Resistant and Susceptible Biotypes of Wild Mustard
  to Acetolactate Synthase Inhibitors Under Different Environmental
Conditions

پیوست ها: