مقالات


گروه های مقالات:

بررسی بیولوژی علف هرز شاهی خاکستری (Cardaria draba L) در مواجهه با برخی از متغیرهای محیطی


گروه مقاله: مقالات چاپ شده درمجلات علمی پژوهشی داخلی ۲۷ دی ۱۳۹۷

میرطاهری, سید مهدی. (1394). بررسی بیولوژی علف هرز شاهی خاکستری (Cardaria draba L) در مواجهه با برخی از متغیرهای محیطی. پژوهش علف های هرز, 7(2), 42
Investigation of biology of hoary cress (Cardaria draba L) against some edaphic 

پیوست ها: