مقالات


گروه های مقالات:

فناوری بذر


گروه مقاله: کتاب ها ۲۴ مهر ۱۳۹۵

فناوری بذر با همکاری آقایان دکتر منعم و دکتر پازکی  برای تدریس در کلاس های کارشناسی و ارشد تکنولوژی بذر و زراعت تدوین گردیده و  توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری چاپ شده است.